Menu

Visie en waarden

Visie en waarden

Het Hivset is een geïntegreerde onderwijsorganisatie waarin twee instellingen participeren die gegroeid zijn uit een initiatief van de Gasthuiszusters van Turnhout: het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout (Hivset) en het Vormingscentrum Hivset. 

Gasthuiszusters van Turnhout

Onze school is gesticht door de Gasthuiszusters van Turnhout. De spiritualiteit van de Gasthuiszusters blijft ons inspireren vanuit de geest/traditie waaruit de school is gegroeid maar ook als voorbeeld, een voetspoor waarin we kunnen treden. Geworteld in het werk en het gebed van de Gasthuiszusters weten wij ons hierbij bezield door een christelijke inspiratie, in verbondenheid met de Kerkgemeenschap en in openheid en respect voor allen, ongeacht hun levensbeschouwing, achtergrond of etnische afkomst. Naar het voorbeeld van de Gast­huiszusters wil ons samenwerkingsplatform deze christelijke levensvisie en spiritualiteit ook uitstralen, naar de mensen met wie we werken én naar heel de omgeving waarin wij gevestigd en waarmee we verbonden zijn. Ook in ons beleid worden wij geïnspireerd door de Gasthuiszusters. In onze beleidskeuzes willen wij ons uitdrukkelijk laten leiden door hun evangelische bewogenheid die historische gestalte kreeg in woorden, daden en instellingen.
Mensen die zich aan ons toevertrouwen zijn welkom, ze hebben elk een eigen naam en we kennen ze bij naam. We zorgen voor een warme opvang, we wapenen hen voor de stap in de wereld en geven de christelijke waar­den mee zodat ze zich daarin geruggensteund voelen en zelf anderen kunnen opvangen. De positie van mensen binnen de school is verschillend. Sommigen komen even proeven, anderen warmen of laden zich op en weer anderen geven ideeën en dragen mee verantwoordelijkheid. Sommigen keren graag terug naar deze plaats.
De school is een veilige plek met een sterk draagvlak: we staan stevig in onze opleidingen. De school is ook een baken en heeft uitstraling. Toch willen we nederig blijven, we hebben niet alle wijsheid in pacht, hebben een eigen identiteit maar zijn niet de enige opleidingsverstrekker. We pleiten voor bescheidenheid die ons ook open stelt voor alles wat er gebeurt en ons betrokken houdt op de wereld. Samenwerking met de partners uit het werkveld is belangrijk.

Waarden

De waarden die we met z'n allen nastreven in onze school:

- Blijvende inzet vanuit trouw, verbondenheid en dienstbaarheid. 
- Zorgzaamheid, betrokkenheid en waardering voor iedereen en alles wat hen toebehoort.
- Zelfstandigheid en weerbaarheid met respect voor elke persoon en voor zijn kwetsbaarheid.
- Verdraagzaamheid en meerstemmigheid en verschilligheid.

Deze waarden zijn een leidraad voor elke medewerker, een klankbord voor de keuzes van de student. Ons doel is niet reproducties maken van onszelf, maar vanuit een positieve (h)erkenning de zelfsturing van de student bevestigen. We hopen dat de studenten deze warme menselijkheid mee dragen en voortdragen. Wat je écht ervaren hebt, vergeet je nooit meer. In de verscheidenheid zijn we toch één geheel. We voelen ons gedragen door elkaar: in wat we herkennen in el­kaar voelen we ons erkend en gedragen. Er is ruimte voor ontmoeten, voor luisteren en delen. We zijn ook maar mensen en gaan de weg met vallen en opstaan. We balanceren voortdurend tussen het zoeken van onszelf en de verbondenheid met anderen. Wat ons verbindt met elkaar is onze respons op het steeds weerkerende appèl van allen die ons nodig hebben. Vanuit de veiligheid van het huis dat onze school is durven we keuzes maken. Welke weg kunnen we samen be­wandelen? Waar willen we samen naar toe? Prioriteiten stellen doet groeien maar vraagt ook rationaliteit om de krachten te verdelen. Er zijn. Daar is het ons om te doen. Er zijn als persoon als studenten en collega’s ‘iemand’ nodig hebben. Bij ver­driet, leermoeilijkheden, discriminatie, als het zelfvertrouwen geschonden is … zodat wie niemand zag staan, weer tot hun recht komen.

Onze missie

Doelstellingen

Onze doelstelling is het aanbieden en verzorgen van kwalitatief hoogstaande opleidingen voor allen die zich op een professionele wijze willen inzetten in de gezondheids- en welzijnszorg. Via dit eigen engagement willen wij bijdragen tot de integrale en kwaliteitsvolle zorg voor allen die op onze afgestudeerden een beroep doen of aan hen toevertrouwd worden. In ons onderwijs trachten wij competente beroepsbeoefenaars op te leiden. Centraal hierbij staat de groei in persoonlijke zorgzaamheid van leerling, cursist en student, binnen een klimaat waarin die ook voor zichzelf au­thentieke zorgzaamheid ervaren. Wij kiezen dan ook duidelijk voor een persoonlijke leerbegeleiding. Hierbij hebben wij aandacht voor ethische gevoeligheid, respect voor privacy en eigen initiatief, openheid voor inspraak, aandacht voor beleving en bete­kenisgeving, responsabilisering, ruimte voor interpersoonlijke relaties en sociaal contact en een wereldwijde oriëntatie. Steeds willen wij hierbij bijzondere aandacht hebben voor wie minder kansen kreeg of zich in een moeilijke sociale situatie bevindt.

Realisatie doelstellingen

Onze doelstellingen worden alleen gerealiseerd in de mate wij kunnen rekenen op goed functionerende teams, waarin deskundige en gemotiveerde medewerkers in een collegiale sfeer samenwerken. De zorg voor elke me­dewerker heeft daarom een centrale plaats in onze organisatie. Dit uit zich in correcte arbeidsverhoudingen, ruime kansen tot permanente vorming en een klimaat van openheid en vertrouwen. Steeds streven wij naar een optimalisering van onze dienstverlening door permanente kwaliteitszorg, open­heid voor wetenschappelijke reflectie en een vruchtbare verwevenheid van traditie en innovatie. Wij willen ook uitdrukkelijk aandacht hebben voor een gezond financieel beleid en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Deze professionele houding wordt gedragen door een warme gemoedelijkheid en een ongedwon­gen, familiale sfeer.
Als open onderwijsorganisatie willen wij flexibel inspelen op alle behoeften inzake zorgopleidingen en waar nodig nieuwe initiatieven ondersteunen of zelf opnemen. Wij willen dit doen in de regio waarin wij actief zijn, maar ook daarbuiten, in een geest van wereldwijde solidariteit en verbondenheid. Binnen datzelfde kader van maatschappelijk engagement willen wij oog hebben voor de milieu-impact en de sociale gevolgen van al onze beleidskeuzes en activiteiten. Vanuit onze pedagogische opdracht, maar ook vanuit het bewust opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, ontplooien wij diverse initiatieven die bijdragen tot het individueel en het algemeen welzijn.
Wij streven er ook naar betrokken te zijn bij de ontwikkelingen en evoluties in onze sociale omgeving. In een geest van maatschappelijke dienstverlening staan wij hierbij steeds open voor samenwerking met andere or­ganisaties, voorzieningen of instanties. Een bijzondere plaats hierin heeft de samenwerking binnen de Groep Gasthuiszusters van Turnhout met de andere instellingen waarmee wij onze oorsprong delen. Vanuit deze sa­menwerking willen wij de spiritualiteit waarin wij geworteld zijn blijvend gestalte geven in heel onze werking en in al onze initiatieven.