Menu

Werkplekleren

Waarom werkplekleren?

Werkplekleren biedt studenten kansen om kennis, vaardigheden en attitudes in authentieke situaties van de beroepspraktijk te verwerven, verdiepen en ontwikkelen. We streven er dan ook naar om leerinhouden aangereikt tijdens het schoolgebeuren te vertalen naar de werkcontext en ervaringen opgedaan tijdens het werkplekleren te integreren binnen het schoolgebeuren.

Op die manier bevorderen we de transfer tussen het geleerde in de school- en de werkcontext en stimuleren we studenten hun eigen leerproces in handen te nemen om zich hun toekomstige rol als professional eigen te maken. De studenten krijgen door middel van werkplekleren een breder inzicht in de noden van de hen toevertrouwde zorgvragers. Als school stimuleren we hen te kijken naar en rekening te houden met het lichamelijke, geestelijke, emotionele, sociale en spirituele aspect van de zorgvrager/cliënt.

Daarnaast krijgt ook de zorgcontext de nodige aandacht. Hierdoor stimuleren we het aanbieden van zorg op maat van de zorgvrager/cliënt. Door geleidelijk intensiverende opdrachten en werkcontexten op maat van het competentieniveau van de student, krijgt hij/zij de kans om te groeien. Op die manier leert de student om te gaan met de complexiteit van de zorgvraag en de zorgvragers/cliënten. Door werkplekleren in verschillende werkcontexten te realiseren, worden studenten gestimuleerd om competenties op het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar uit te bouwen.

Dit geeft studenten bovendien een brede kijk op de verschillende tewerkstellingscontexten. De differentiatie in werkomgeving biedt studenten extra handvaten om later een doordachte loopbaankeuze te maken. Omwille van bovenstaande zaken omschrijven we werkplekleren binnen onze school als het aanleren van generatieve en specifieke competenties in een werkcontext die ook een krachtige leercontext is. 

Als Hivset vertalen we dat in:

Werkplekleren in verschillende settings op het moment dat de student hier het hoogst mogelijk rendement naar leerkansen kan uithalen. We streven ernaar de werkcontexten te linken aan de leerinhouden die in de verschillende modules aangeboden worden.

  • Gepast inzetten op de zelfsturing van de student en de leerbegeleiding door de school. Om dit te bereiken worden op regelmatige tijdstippen feedbackmomenten ingelast, waarbij zowel de inbreng van de student, de docent als het werkveld belangrijk zijn. Dit bevordert zowel het leerproces van de student als de transfer tussen de school- en de werkcontext.
  • Lesgeven in een zo authentiek mogelijke situatie om de link tussen de werk- en de schoolcontext te bevorderen.
  • Opleiden en bijscholen van mentoren in het werkveld, die eventueel kunnen worden ingezet bij de begeleiding van een student tijdens werkplekleren.
  • Individuele begeleiding op maat van de student door het aanbieden van individuele trajecten afhankelijk van de noden van de student.
Ga terug naar secundair