HIVSET

pedagogisch project

Zorgbeleid

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij wat hij nodig heeft. Het zorgcontinuüm vormt hierbij een belangrijke leidraad, het stimulerend leerklimaat het vertrekpunt. Leerzorg start in de klas bij een brede basiszorg, dit is de leerzorg die leerkrachten bieden aan alle leerlingen. Wanneer de brede basiszorg ontoereikend is, zal een leerlingenbegeleider samen met de leerkracht en het CLB verder onderzoeken waar de specifieke leerling nood aan heeft en zoeken ze samen naar mogelijkheden en oplossingen. In HIVSET staat een team leerlingenbegeleiders klaar om deze zorg op maat van leerlingen uit te werken. Elke leerlingenbegeleider is ook verbonden als ankerfiguur aan één of meerdere afdelingen binnen onze school. Dit zorgteam gaat regelmatig met elkaar in overleg om het zorgbeleid in de school af te stemmen.

Leerkrachten en leerlingenbegeleiders werken samen aan volgende domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Ouders worden in alle fases en bij alle domeinen betrokken.

Achter uitdagend gedrag schuilt vaak een hulpvraag. Ook wanneer het moeilijk loopt op school, blijven we inzetten op begeleiding en zoeken we naar mogelijkheden. Door naast maatregelen en tucht ook in te zetten op begeleiding en herstel, proberen we een antwoord te geven op deze vraag.

Pedagogisch-didactisch Project

De basispijlers van het HIVSET worden vertaald in ons pedagogisch-didactisch project.  De leerkrachten, de lerenden en het beleidsteam zijn de actoren om het stimulerend leerklimaat in de praktijk te vertalen.  De afbeelding maakt concreet hoe we als HIVSET dit stimulerend leerklimaat vorm geven.

We werken rond deze basisbegrippen:

 • actief
 • zelfreflectie
 • leerdoelen en competenties
 • verantwoordelijkheid feedback
 • samenwerking
 • verbondenheid
 • levenslang leren
 • op maat
 • innovatie
 • relevant
 • klasorganisatie

Pedagogisch-didactisch Project +18

Pedagogisch-didactisch Project -18