HIVSET

visie & missie

Visie & Missie

Het HIVSET is een geïntegreerde onderwijsorganisatie waarin twee instellingen participeren die gegroeid zijn uit een initiatief van de Gasthuiszusters van Turnhout: het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout (HIVSET) en het Vormingscentrum HIVSET.

Gasthuiszusters van Turnhout

Onze school is gesticht door de Gasthuiszusters van Turnhout. De spiritualiteit van de Gasthuiszusters blijft ons inspireren vanuit de geest/traditie waaruit de school is gegroeid maar ook als voorbeeld, een voetspoor waarin we kunnen treden. Geworteld in het werk en het gebed van de Gasthuiszusters weten wij ons hierbij bezield door een christelijke inspiratie, in verbondenheid met de kerkgemeenschap en in openheid en respect voor allen, ongeacht hun levensbeschouwing, achtergrond of etnische afkomst. Naar het voorbeeld van de Gast­huiszusters wil ons samenwerkingsplatform deze christelijke levensvisie en spiritualiteit ook uitstralen, naar de mensen met wie we werken én naar heel de omgeving waarin wij gevestigd en waarmee we verbonden zijn. Ook in ons beleid worden wij geïnspireerd door de Gasthuiszusters. In onze beleidskeuzes willen wij ons uitdrukkelijk laten leiden door hun evangelische bewogenheid die historische gestalte kreeg in woorden, daden en instellingen.

Mensen die zich aan ons toevertrouwen zijn welkom, ze hebben elk een eigen naam en we kennen ze bij naam. We zorgen voor een warme opvang, we wapenen hen voor de stap in de wereld en geven de christelijke waar­den mee zodat ze zich daarin geruggensteund voelen en zelf anderen kunnen opvangen. De positie van mensen binnen de school is verschillend. Sommigen komen even proeven, anderen warmen of laden zich op en weer anderen geven ideeën en dragen mee verantwoordelijkheid. Sommigen keren graag terug naar deze plaats.
De school is een veilige plek met een sterk draagvlak: we staan stevig in onze opleidingen. De school is ook een baken en heeft uitstraling. Toch willen we nederig blijven, we hebben niet alle wijsheid in pacht, hebben een eigen identiteit maar zijn niet de enige opleidingsverstrekker. We pleiten voor bescheidenheid die ons ook open stelt voor alles wat er gebeurt en ons betrokken houdt op de wereld. Samenwerking met de partners uit het werkveld is belangrijk.

hIVSET als Ignatiaanse school

Sinds 2017 is HIVSET toegetreden tot het CEBECO, het Centraal Beleid Ignatiaans Onderwijs. Vanaf dat moment komt de spiritualiteit van de Gasthuiszusters van Turnhout – die gegrondvest is in het leven van Sint-Elisabeth van Thüringen –  in aanraking met de spiritualiteit van de jezuïeten die voortkomt uit het leven van hun stichter, Ignatius van Loyola. Op die manier kunnen beide christelijke tradities elkaar aanvullen en versterken. Al onze medewerkers engageren zich om deze Ignatiaanse spiritualiteit vanuit hun unieke situatie te belichamen. De Ignatiaanse inspiratie heeft de meest voor de hand liggende weerslag op de pedagogie van het HIVSET. Zo wil onze pedagogie jongeren opvoeden tot bekwame, bewuste en bewogen mensen. Deze pedagogie wordt gevoed vanuit het christelijke humanisme van Ignatius van Loyola. Zijn inspiratie, toegepast op ons onderwijs, verwoorden we vandaag in 10 bewegingen die elkaar aanvullen en verrijken tot één dynamisch geheel.

Deze 10 bewegingen willen we als HIVSET-collega elke dag in de schoolpraktijk waarmaken:

1/ VERTROUWEN GEVEN: Onze leerlingen en studenten ontvangen het nodige vertrouwen zodat ze kunnen groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid.

2/ ZORG DRAGEN: Als referent-zorgschool willen wij zorg dragen voor onze leerlingen en studenten.

3/ UITDAGEN: Onze leerlingen en studenten proberen hun eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien om zich van daaruit ten dienste te stellen aan anderen.

4/ SMAAK GEVEN: Onze leerlingen en studenten leren smaak te geven in wat ze kennen en kunnen. Als zij hun mogelijkheden en talenten leren ontdekken, groeien zij ‘van binnen uit’.

5/ REFLECTEREN EN KRITISCH KIEZEN: Onze leerlingen en studenten leren geregeld om terug te kijken op hun ervaringen. Op die manier kunnen ze gefundeerd en weloverwogen kiezen voor wat echt waardevol is.

6/ DE HELE MENS VORMEN: Onze leerlingen en studenten willen we laten uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.

7/ SAMEN WERKEN, SAMEN LEVEN: Onze school wil een testcase zijn om onze leerlingen en studenten te oefenen in zorgzaam samenleven.

8/ PERSPECTIEVEN OPENEN: Onze leerlingen en studenten worden opgeroepen om met een steeds meer open blik naar de wereld te kijken. Op die manier kunnen ze doorheen de zichtbare werkelijkheid voeling krijgen met een onzichtbare werkelijkheid.

9/ ZORG DRAGEN VOOR DE WERELD: Onze leerlingen en studenten leren om naar best vermogen verantwoordelijkheid op te nemen om onze wereld rechtvaardiger te maken.

10/ HANDELEN IN DANKBAARHEID: Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd op het vertrouwen dat het leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die in die dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen.

Je kan meer lezen over deze 10 bewegingen op https://www.jezuieten.org/nieuws/ignatiaanse-pedagogie-in-10-bewegingen/

Voor meer info over onze waarden en missie: klik hier